Regulamin

Regulamin Klubu Mistrzostwa Karate Kyokushinkai

I. Regulamin członkostwa w KMKK

1. W ramach działalności statutowej Klub realizuje działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej takie jak zajęcia sportowe i rekreacyjne, obozy szkoleniowe, pokazy karate oraz podejmuje współpracę z innymi organizacjami celem umożliwienia przystępowania Członkom Klubu do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, udziału w kursach instruktorskich i zawodach sportowych.

2. Członkiem Klubu Mistrzostwa Karate Kyokushinkai (w skrócie KMKK), zwanego dalej Klubem, może zostać każda osoba, której przyjęcie zostanie zatwierdzone przez Zarząd Klubu i która opłaci pierwszą składkę członkowską.

3. W działaniach organizowanych w ramach działalności statutowej Klubu mogą brać udział, na własną odpowiedzialność - pełnoletni Członkowie Klubu, a w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o przystąpieniu do Klubu i udziale podejmują rodzice lub opiekunowie prawni. Dorosły uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz bierze odpowiedzialność za deklarowany brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projektach organizowanych przez Klub.

4. Przystąpienie do zawodów oraz egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie wymaga ciągłości uczestnictwa w treningach. Ponadto przed przystąpieniem do zawodów lub egzaminu należy uzyskać zgodę instruktora Klubu. Zgoda instruktora bazuje na ocenie poziomu technicznego oraz sprawności fizycznej kandydata.

5. Składki Członkowskie stanowią składnik funduszy Klubu pozwalających na realizację działań statutowych. Członek Klubu jest zobowiązany do uiszczania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Klubu. Brak opłacania składki członkowskiej jest podstawą do wykreślenia z listy członków zgodnie z zapisami Statutu Klubu.

II. Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych

1. Uczestnik Treningu jest zobowiązany przychodzić na zajęcia punktualnie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

2. Uczestnicy Treningu przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu muszą być zdyscyplinowani. Niedozwolone jest samowolne wykonywanie ćwiczeń.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników Treningów przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, a także za Uczestników przebywających poza salą treningową.

4. Uczestników Treningu obowiązuje rozsądek i poszanowanie swojego zdrowia oraz innych uczestników zajęć.

5. Uczestnicy Treningu zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich, dopuszczających ich do uczestnictwa w treningach karate kyokushin. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zadeklarowaniem posiadania takich badań.

6. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach oraz innych istotnych przeszkodach fizycznych Uczestnik Treningu musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.

7. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon (osu).

8. Na sali ćwiczący podczas ceremonii rozpoczęcia oraz zakończenia treningu, ustawiają się od lewej strony, według kolejności posiadanych stopni.

9. Uczestnicy Treningu muszą posiadać strój sportowy umożliwiający wykonywanie ćwiczeń sportowych i nie stanowiący zagrożenia dla innych ćwiczących (strój nie może posiadać zamków błyskawicznych, elementów twardych mogących spowodować uszkodzenie ciała). W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. Preferowany jest udział w ćwiczeniach w karategi z naszytym logo karate kyokushin (kanji).

10. Podczas treningów zabronione jest spożywanie napojów i jedzenie, chyba że instruktor prowadzący zajęcia w danym momencie, podczas przerwy wyraźnie na to zezwoli. Bezwzględnie zabronione jest spożywanie napojów i jedzenie w trakcie wykonywania ćwiczeń, a także żucie gumy.

11. Uczestnicy Treningu korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia Klubu ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia sali treningowej Uczestnik Treningu zobowiązany jest do pokrycia strat, które spowodował w przeciągu dwóch tygodni od spowodowania uszkodzenia.

12. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny przez instruktora posiadającego wymagane kwalifikacje. W przypadku podjęcia decyzji przez Uczestnika Treningu o wykonywaniu ćwiczeń z partnerem lub udziału w sparingach (kumite), ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie  lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Klubu, organizatorów, Związku, Zarządu, trenerów, instruktorów, pracowników, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które samowolnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

14. Statut, Regulamin i zarządzenia Klubu oraz grafik zajęć są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej klubu, a także w wersji drukowanej u instruktora.

KMKK

Przekaż 1% podatku na KMKK:

KRS: 0000270261

z celem szczegółowym:

Klub Mistrzostwa Karate Kyokushinkai 9360

Kontakt

Klub Mistrzostwa Karate Kyokushinkai

Zadzwoń: 605 683 260, 606 664 558

Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obserwuj: Facebook KMKK