Statut KMKK

Statut stowarzyszenia pod nazwą

Klub Mistrzostwa Karate Kyokushinkai

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Mistrzostwa Karate Kyokushinkai (w skrócie KMKK) zwane dalej Stowarzyszeniem. Działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 roku poz. 210), Ustawy o sporcie (Dz.U z 2016 roku poz. 176 z późniejszymi zmianami), oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

 

§2

 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

 

§3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo małopolskie, a siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bibice.

 

§4

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§5

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

§6

 

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne i regulaminy dotyczące jego działalności.

 

§7

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

 

§8

 

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§9

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność, której celem jest:

 

1. Wychowywanie poprzez upowszechnianie uniwersalnych ogólnoludzkich wartości.

2. Realizacja zadań publicznych w zakresie:

a. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

b. organizacja obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

c. ochrony i promocji zdrowia,

d. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

e. nauki, edukacji, oświaty i wychowania w oparciu o sport,

f. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

g. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami w oparciu o kontakty sportowe;

3. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny swoich członków oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych.

4. Angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym.

5. Nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w oparciu o wartości fizyczne i moralne płynące ze sztuki Kyokushinkai.

6. Zrzeszanie osób fizycznych działających w zakresie Kyokushinkai.

7. Inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych i sportowych, we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i organizacjami.

8. Oddziaływanie na dzieci, młodzież i dorosłych w duchu humanizmu i harmonii zawartych we wschodnich sztukach walki.

9. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o Japonii.

 

§10

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1. Prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej i sportu.

2. Branie udziału w sportowym współzawodnictwie krajowym i zagranicznym.

3. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.

4. Organizowanie szkoleń zawodników, pokazów, festiwali, obozów, seminariów, kursokonferencji.

5. Współpracę z innymi stowarzyszeniami instytucjami i organizacjami.

6. Nadawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń członkom Stowarzyszenia.

7. Określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Stowarzyszenia dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad ustalonych w regulaminie Stowarzyszenia.

8. Udzielanie członkom pomocy organizacyjnej i merytorycznej.

9. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.

10. Wydawanie i rozpowszechnianie książek, podręczników, skryptów, publikacji, gazet, broszur i innych materiałów szkoleniowo – informacyjnych (nieodpłatne).

11. Inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§11

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne działające na rzecz Kyokushinkai.

 

§12

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

 

Członkowie zwyczajni

 

§13

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych z zastrzeżeniem §13 ustępu 2, 3.

2. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami zwyczajnymi i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że większość w zarządzie muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Osoby poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych być członkami zwyczajnymi bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

4. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest:

a. przedłożenie Zarządowi Stowarzyszenia pisemnej Deklaracji Członkowskiej,

b. uzyskanie akceptacji Zarządu Stowarzyszenia,

c. uiszczenie wpisowego.

5. Zarząd może odmówić członkostwa jeżeli uzna, że kandydat nie daje wystarczających gwarancji realizacji celów statutowych lub zażądać od kandydata spełnienia określonych warunków. Decyzja zarządu w tej sprawie jest ostateczna.

 

§14

 

Członek zwyczajny ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §13 ust. 3,

b. brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

c. korzystać z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia,

d. noszenia odznaki organizacyjnej,

e. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, a także wysuwać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,

f. korzystania w swojej działalności z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,

g. korzystania z innych możliwości, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.

 

§15

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a. aktywnego uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

b. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał oraz innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu,

c. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu, w wysokości i terminach określonych przez władze Stowarzyszenia.

d. dbania o swój wysoki poziom moralny i etyczny,

e. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

 

Członkowie wspierający

 

§16

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków wspierających jest:

a. przedłożenie Zarządowi Stowarzyszenia pisemnej Deklaracji Członkowskiej,

b. uzyskanie akceptacji Zarządu Stowarzyszenia,

 

Członkowie honorowi

 

§17

 

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Kyokushinkai lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

§18

 

1. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

 

Ustanie członkostwa

 

§19

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

b. śmierci członka,

c. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez 6 miesięcy lub innych świadczeń,

d. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

e. wykluczenia na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

f. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

 

Nagrody i kary

 

§20

 

1. Stowarzyszenie może udzielać swoim członkom nagród i wymierzać kary. Szczegółowe zasady tym zakresie określa odrębny regulamin.

2. W przypadku naruszenia przez członka Stowarzyszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo do:

a. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,

b. odmówienia pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień,

c. zawieszenia w prawach członka,

d. pozbawienia członkostwa.

3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie to rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§21

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

 

§22

 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniany o nową osobę. Liczba dodanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Walne Zebranie Członków

 

§23

 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Statutową i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

4. Walne Zebranie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.

5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie później niż 30 dni przed upływem kadencji władz.

 

§24

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

a. w pierwszym terminie - co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

b. w drugim terminie bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

 

§25

 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. uchwalanie statutu i jego zmian,

b. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

c. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zebrania Członków,

d. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g. Podejmowanie uchwal w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

h. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,

i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

j. rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia.

k. określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia ich funkcji w uchwale ich powołującej. Wynagrodzenie może zostać także określone, zmienione lub zniesione w osobnej uchwale Walnego Zebrania Członków.

 

§26

 

1. Walne Zebranie Członków obraduje według porządku przyjętego na początku obrad, a przebieg obrad i podjęte uchwały dokumentuje protokół Zebrania.

2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 

§27

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, od dnia otrzymania żądania lub wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§28

 

1. Zarząd składa się z trzech osób w tym: Prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona wiceprezesa i sekretarza.

3. Zarząd obraduje według porządku przyjętego na początku obrad, a przebieg obrad i podjęte uchwały dokumentuje protokół Zebrania.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

§29

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków lub pozbawieniu członkostwa stowarzyszenia,

e. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

f. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

g. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

h. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

i. powoływanie i nadzorowanie oraz rozwiązywanie komisji problemowych stałych lub doraźnych, określając jednocześnie ich skład osobowy, zakres i przedmiot działania, podział zadań, odpowiedzialności oraz czas ich funkcjonowania,

j. rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego członków,

k. określanie wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich i innych,

l. uchwalanie regulaminów,

m. ustalanie kalendarza imprez,

n. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji,

o. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,

p. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

q. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

r. wykonywanie innych czynności i zadań niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

Komisja Rewizyjna

 

§30

 

1. Komisja Rewizyjna składa się dwóch do trzech osób, w tym Przewodniczącego.

2. Wyborów Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków.

3. Komisja wyłania na pierwszym posiedzeniu ze swojego składu Przewodniczącego.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium.

6. Komisja Rewizyjna obraduje według porządku przyjętego na początku obrad, a przebieg obrad i podjęte uchwały dokumentuje protokół Zebrania.

7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

8. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

9. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 31

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Funduszami są:

a. składki członkowskie, opłaty wpisowe, opłaty za szkolenia, seminaria, i inne wpływy z działalności statutowej,

b. darowizny, spadki, zapisy,

c. dotacje,

d. dochody z majątku Stowarzyszenia,

3. Zasady i zakres działalności finansowej Stowarzyszenia określają uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarządu.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 32

 

1. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w statucie lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §23 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 poz. 210)

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§33

 

Wszelkie zmiany Statutu wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

KMKK

Przekaż 1% podatku na KMKK:

KRS: 0000270261

z celem szczegółowym:

Klub Mistrzostwa Karate Kyokushinkai 9360

Kontakt

Klub Mistrzostwa Karate Kyokushinkai

Zadzwoń: 605 683 260, 606 664 558

Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obserwuj: Facebook KMKK